Yksityisyydensuoja

Sitoudumme suojaamaan verkkosivustomme kävijöiden sekä kanta-asiakkaidemme yksityisyyttä. Meistä on tärkeää, että tiedät mitä henkilötietoja keräämme, niihin liittyvät oikeutesi sekä miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme kuinka Zelinssi/OptiLadies Oy käsittelee henkilötietojasi.

 

Zelinssi/OptiLadies Oy:n asiakasrekisterin

22.10.2019 rekisteriseloste

Yhdistetty EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016), henkilötietolain 10 §:n mukainen

rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake

1 Rekisterinpitäjä

OptiLadies Oy

y-tunnus 3093130-8

Zeppelinintie 1

90450 KEMPLELE

p.085204255

 

2 Rekisteristä vastaava henkilö

Eeva Lilja

Zeppelinintie 1

90450 Kempele

Toimitusjohtaja

eevamaria.lilja@gmail.com

p.085204255

3 Rekisterin nimi

Zelinssi/OptiLadies Oy:n Promeda (ent. Dapal) asiakasrekisteri

OptiLadies Oy:n asiakasrekisteri koostuu sähköisestä asiakasrekisteristä, joka on suojattu OptiLadies

Oy:n tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.

4 Käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaalta saatu toimeksianto Zelinssi/OptiLadies Oy:n

asiakkaan ja Zelinssi/OptiLadies Oy:n välinen asiakassuhde tai asiakkaan suostumus.

Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakkaan silmien tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

• Tilastointiin, suunnitteluun ja seurantaan, laskutukseen ja perintään sekä muihin rekisterinpitäjän oikeuksien

ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin

• Palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja tuottamiseen sekä niiden toimittamiseen asiakkaille

• Asiakassuhteiden ylläpitoon, asiakkaiden informoimiseen ja muistuttamiseen rekisterinpitäjän palveluista

• Asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen, markkinatutkimusten ja mielipidetutkimusten

toteuttamiseen, markkinointiin ja suoramarkkinointiin, mainontaan sekä markkinoinnin-, palvelujen-,

tuotteiden- ja viestinnän kohdentamiseen asiakkaille. Asiakas voi halutessaan kieltää hänelle kohdistettavan

suoramarkkinoinnin

• Asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseen, asiakkaiden ja

asiakaspalvelukeskuksen välisten puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtuman todentamiseksi,

turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi

• Asiakkaiden hyväksymien palvelujen käyttöehtojen mukaisesti

Rekisteritietoja käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin, ellei laissa ole toisin säädetty.

5 Tietosisältö

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, jonka GDPR:n vaatimusten täyttämisestä järjestelmän toimittaja

itse vastaa.

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavia tietoja:

Asiakastiedot

• Etu- ja sukunimet

• Kutsumanimi

• Henkilötunnus

• Henkilötunnusta vastaava muu yksilöivä tunniste (esim. henkilöt, joilla ei ole Suomen viranomaisen

myöntämää HETU:a)

• Sähköinen asiointitunnus

• Asiakasnumero tai muu vastaava yksilöivä tunniste

• Kutsumanimi

• Osoitetiedot, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta

• Puhelinnumerot

• Sähköpostiosoite

• Sukupuoli

• Kansalaisuus

• Työnantaja

• Äidinkieli

• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

• Asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta

• Lupa lähettää asiakkaalle hoito-ohjeita sähköisiä kanavia käyttäen (esim. piilolinssien käyttö)

• Ostohistoria

• Ajanvaraushistoria

• Kontaktihistoria (puhelin, sähköposti jne.)

• Asiakkaan tekemät reklamaatiot

• Palveluviestihistoria

Markkinointi- ja profilointiedot

• Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

• Syntymäaika

• Arvo tai ammatti

• Talouden koko

• Asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. mieltymyksen kohteet, harrastukset, asiakaspalautteet, jne.)

• Kolmansilta osapuolilta lainmukaisesti saadut tiedot (esimerkiksi ostokäyttäytymistä kuvaavat tiedot)

• Teknisen analyysin avulla tuotetut profilointiedot (esim. ostohistoria, päätelaite)

• Sijainti- ja paikannustiedot (mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen)

• Asiakaskohtaiset alennukset

• Markkinointihistoria (mitä kampanjoita asiakkaalle on lähetetty jne.)

6 Tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tiedot sekä

asiakaspalvelun, tuotteiden ja palvelujen käytön, tutkimuksen (esim. näöntarkastus) ja hoidon yhteydessä

muodostuneet tiedot. Lisäksi voidaan asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen hankkia tai saada

asiakkaaseen liittyviä tietoja myös muualta. Tietolähteenä on myös väestörekisterikeskus ja Posti. Tietoa

voidaan saada myös kolmansilta osapuolilta soveltuvan lain sallimissa rajoissa.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan käsitellä OptiLadies Oy:n toiminnassa tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Asiakastietoja luovutetaan sivullisille vain asiakkaan tai asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella,

nimenomaisen lain säännöksen nojalla tai yritysjärjestelyn yhteydessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle.

8 Tietojen käytön ja suojauksen periaatteet

Asiakkaan tietoja käyttävät ainoastaan OptiLadies Oy:n työntekijät tai OptiLadies Oy:n lukuun

sopimussuhteessa olevat tahot, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan OptiLadies Oy:n asiakasrekisteriin

liittyvä ohjeita ja toimintatapoja.

Rekisterin käyttöoikeudet myönnetään tietojen käsittelyyn oikeutetuille vain siinä laajuudessa kuin

työtehtävät edellyttävät. Kaikki asiakkaan tiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla sekä OptiLadies Oy:n lukuun toimivilla on vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työ- tai sopimussuhteen päättymisen

jälkeen.

Tiedot on suojattu riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten

tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla

tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan asiakasrekistereistä- ja tiedoista annettuja

säännöksiä. Asiakkaan asiakastietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteista päättää rekisterinpitäjän ylin

johto.

Pääsy tietoihin on vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9 Tarkastusoikeus ja tietojen siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman

aiheetonta viivästystä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain lain nojalla. Tarkastusoikeuden käyttäminen on

maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla

luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla käyttämällä tässä rekisteriselosteessa ilmoitettuja

yhteystietoja.

OptiLadies Oy voi luovuttaa rekisteriin sisältyviä tietoja kolmannelle vain asiakkaan nimenomaisella

suostumuksella.

10 Asiakastiedon korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia OptiLadies Oy:ta oikaisemaan, poistamaan tai

täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,

puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tiedon korjaamisvaatimus tehdään aina kirjallisena.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli

hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä kohdassa 2

ilmoitettuun OptiLadies Oy:n rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida

poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta

pyydettyä tietoa.

11 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

12 Toimintasuunnitelma tietosuojamurron tapahtuessa

Jos rekisterissä tai sen tietojen käsittelyssä havaitaan tietomurto, rekisterinpitäjä lähettää tiedotteen murtoa

koskeville henkilöille 72 tunnin kuluessa postitse tai sähköpostilla.